HIRDETŐKNEK

ÁLTALÁNOS szerződési feltételek hirdetőknek

1. PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltétek– a továbbiakban: “Általános Szerződési Feltételek”, vagy „ÁSZF” – a BS Creative Kft. üzleti tevékenységének keretét rögzítik, és a BS Creative Kft. és az őt reklámtevékenységgel megrendelő (az ÁSZF szerinti MHFÉ, vagy reklámközvetítői, vagy reklámozói minőségben eljáró) természetes vagy jogi személy közti megállapodás alapját és részét képezik.

Az “Általános Szerződési Feltételek” a BS Creative Kft. által a Megrendelő részére biztosított digitális hirdető objektumra irányadóak.

A Megrendelő a Hirdetési ASZF aláírásával egyben tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy – amennyiben a felek közti szerződés, illetve szerződésmódosítás nem tartalmaz részben vagy egészben ellentétes rendelkezést – a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a BS Creative Kft. és közte létrejövő szerződés/szerződésmódosítás részét képezik. 

A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek közti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései eltérnek egymástól, illetve ellentmondásosak, a felek közötti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései az irányadóak.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

BS Creative Kft.:

BS Creative Kft. reklám- és marketing célú megjelenítésre alkalmas kül- és beltéri digitális hirdetőeszközök kitelepítését és üzemeltetést végzi, mely hirdetőeszközeivel környezetbarát módon, társadalmi felelősségvállalás mellett, letisztult és elegáns dizájnnal, látványos, időzíthető, univerzális és költséghatékony digitális okosfelületeken  (LCD kijelzők, LED falak) megjeleníthető reklámidő kiértékesítését végzi reklám megjelenítése céljából, piaci szereplők, mint Megrendelők számára.

Megrendelő:

Az ÁSZF szerinti MHFÉ, vagy reklámközvetítői, vagy reklámozói minőségben eljáró természetes személyt/jogi személyt is, kivéve, ha az ÁSZF vonatkozó rendelkezése egyértelműen rögzíti, hogy az adott rendelkezést mely minőségben eljáró szervezetre/személyre kell alkalmazni.

Megjelenítő eszköz:

A digitális marketing/reklám és egyéb tartalom-megjelenítésre alkalmas eszköz mely kijelzővel rendelkezik és annak segítségével közvetíti a hirdetői tartalmat a célközönség felé. (LCD kijelzők, LED falak)

Megjelenítő csoport:

Több megjelenítőből álló – lokáció, típus, és/vagy egyéb szempont alapján összeállított – részhálózati-csoport melynek megjelenítőin azonos hirdetői tartalom jeleníthető meg és az ehhez kapcsolódó hirdetési csomagokat összevontan, csoportosítva értékesítjük.

Hirdetői kampány:

Az adott hónapban az ügyfél által vásárolt hirdetési csomaghoz tartozó, a médiahálózat eszközein megjeleníteni kívánt hirdetői tartalmat vagy tartalmakat kampánynak nevezezzük.

Standard hirdetői tartalom:

A standard hirdetői tartalom, melyek betöltésenként 10mp időtartamban jelenítenek meg a digitális reklámeszközök. Hirdetői tartalom lehet:

 • Állókép
 • Videó (hang nélkül)
 • Vagy shuffle tartalomcsomag mely állóképet és videót is tartalmazhat

 

Shuffle tartalomcsomag:

A megrendelők a hirdetési csomagon belül akár több különböző – de egyazon hirdetőhöz tartozó – kapcsolódó tartalmat is közzétehetnek. A Shuffle tartalomcsomagok minden betöltésük alkalmával a bennük foglalt tartalmak közül – mely legfeljebb 6 db kép és/vagy videó lehet – jelenítenek meg egyet, fix sorrendben haladva és ismétlődve.

Hirdetési csomag:

Egy darab hirdetési csomag a választott konstrukció szerint meghatározott megjelenési számot és időtartamot foglal magába az adott megjelenítőn vagy az adott megjelenítő-csoport minden eszközére vonatkoztatva egy teljes naptári hónap időtartamra. A hirdetési csomagba foglalt napi megjelenési szám és -időtartam az adott megjelenítő és/vagy az adott megjelenítő csoport teljes napi üzemidejére vetítve oszlik el, a közzétett tartalom (kampány) a többi hirdetői tartalommal időarányosan váltakozva jelenik meg. Egy adott hirdetési csomagot egy darab hirdetői kampányhoz lehet felhasználni mely tartalmazhat egy darab képet vagy egy darab videót vagy egy darab Shuffle tartalomcsomagot. Egyedi hirdetési csomag esetén az egyedi konstrukcióben meghatározott irányelvek és szabályok mérvadóak.

Hirdetési csomag felhasználásai:

A hirdetési csomagokat – a megrendelői igényekhez igazítva – többféle módon lehet felhasználni:

 • Normál felhasználás:
  A hirdetési csomagba foglalt kampány egy darab képet vagy egy darab 10mp hosszú videót, vagy egy darab Shuffle tartalomcsomagot tartalmaz
 • Többszöröző felhasználás:
  Több hirdetési csomag vásárlása esetén az adott megrendelői kampány annyiszor kerül elhelyezésre a napi lejátszási sorban, ahány darab hirdetői csomagot a megrendelő vásárolt – ezzel növelve a napi megjelenési számot és összidőtartamot.
 • Összevont felhasználás:
  Több hirdetési csomag vásárlása esetén a csomagok összevonhatóak, és az adott megrendelői kampányban elhelyezett egy darab kép vagy egy darab videó vagy egy darab Shuffle tartalomcsomag betöltésenkénti lejátszás időtartam 10mp-nél hosszabb lehet. Összevont felhasználás esetén a kampányba foglalt hirdetői tartalom betöltésenkénti lejátszási időtartama annyiszor 10mp hosszúságú lehet ahány darab hirdetési csomagot a megrendelő vásárolt, tehát pl.:
  3 db hirdetési csomag összevonása esetén a közzétehető hirdető tartalom betöltésenkénti lejátszási időtartama minden alkalommal megszakítás nélkül 30mp.

 

Reklámfelületek reklámérték-besorolásai:

Reklámfelületeinket a megjelenítő eszköz típusa, mérete, minősége, napi üzemideje valamint a lokáció, a forgalom, a célközönség összetétele és -száma szerint különböző, egyedi besorolási megjelöléssel látjuk el:

– Standard  

– Plus 

– Premium

Hirdetési szerződés:

Felek között létrejövő reklámcélú tartalom-közzétételre irányuló szerződés, mely a megrendelőlap alapján egy / három / hat / tizenkét hónap  határozott vagy egyedi időtartamra köthető.

Hirdetési felület:

A BS Creative Kft. által kihelyezett digitális reklámozásra alkalmas eszköz megjelenítő felülete.

Ajánlat:

A megrendelő igényei – hirdetési felület, időtartam, felhasználás módja stb. – alapján kifejezetten részére összeállított hirdetési csomag-konstrukciót tartalmazó hivatalos dokumentum melyet a BS Creative Kft. és/vagy megbízott partnere, értékesítője állít ki.

Foglalás:

A hirdetési szerződés megkötését megelőzően a megrendelő vagy annak megbízottja által a BS Creative Kft. részére küldött írásos hivatalos állásfoglalás amely a megküldött ajánlat elfogadását tartalmazza foglalásnak minősül. A foglalás időtartama alatt a BS Creative Kft. vállalja, hogy az ajánlatban rögzített hirdetési csomagot és felület a megrendelő visszajelzése alapján részben vagy teljes egészében fenntartja az ajánlat érvényességének lejárati dátumáig, azt időközben harmadik fél (pl.: más megrendelő/hirdető) részére nem értékesíti, kivéve ha időközben a megrendelő a foglalást visszavonja és erről írásban tájékoztatja a BS Creative Kft-t és/vagy annak értékesítési megbízottját.

Megrendelés:

Jognyilatkozat, mellyel a Megrendelő kötelezettséget vállal arra – ha a BS Creative Kft. visszaigazolása révén a felek között a szerződés automatikusan létrejön – az érintett Hirdetési Csomaghoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat igénybe veszi és az ellenértéküket a BS Creative Kft. részére megfizeti.

Technikai Specifikáció:

A megrendelőlapon és/vagy hirdetési szerződésben és/vagy ezek mellékletében rögzített azon megjelenítő eszköz(ök)re és/vagy a megjelenítő csoport(ok)ra vonatkozó technikai jellemzők összessége mely(ek)re a megrendelt hirdetői csomagba foglalt tartalom kihelyezésre kerül.

Településképi Tv.:

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Településképi Végrh.r.:

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Kormányrendelet

Településképi Listaár:

A Településképi Tv., valamint a Teleülésképi Végrh.r. szerinti listaár

Reklámtörvény:

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Reklámközvetítő:

a Reklámtörvény 3 § i) pontjában meghatározott személy, vagy szervezet

MHFÉ, vagy médiahirdetésifelület-értékesítő:

A Reklámtörvény 3. § s) pontjában meghatározott személy, vagy szervezet

3. AJÁNLAT, AJÁNLATKÉRÉS, MEGRENDELÉS

Megrendelő ajánlatkérésére a BS Creative Kft. két munkanapon belül írásban (email-en) ajánlatot ad, amennyiben a Megrendelő a BS Creative Kft. rendelkezésére bocsát a megrendeléshez szükséges minden adatot, dokumentumot, egyéb információt, ideértve a Településképi Tv., valamint a Településképi Végrh.r., vagy egyéb jogszabály miatt elvárt információt, dokumentumot, nyilatkozatot.

A Megrendelő az ajánlatkérésben köteles megadni, hogy a reklámot kinek az érdekében teszi közzé (ki minősül reklámozónak, a továbbiakban: reklámozó). Amennyiben az adott reklámot több személy – reklámozó – érdekében teszik közzé – függetlenül attól, hogy a hirdetési díjakat ki állja –, akkor a Megrendelő köteles ezt is megjelölni. A jelen ÁSZF alkalmazásában reklámozónak minősül az is – és így a Megrendelőnek ajánlatkérésében meg kell jelölni -,

– akinek a logója, cégneve, védjegye, termékének, szolgáltatásának bármilyen formában történő megjelenítése – például a termékéről, szolgáltatásról szóló szöveg, kép stb. – legalább eléri a teljes hirdetési felület 10 %-át, illetve

– aki a Településképi Végrh.r. 8/D § (1) bekezdése alapján, az ott meghatározott körben és feltételek szerint reklámozónak minősül.

A Megrendelő az ajánlatkérésben egyértelműen köteles jelölni, ha az általa bejelentett reklámozó a Településképi Végrh.r. 8/D § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Abban az esetben, ha ezen reklámozó az ajánlatkéréssel érintett hirdetési szolgáltatás kapcsán a Településképi Tv. 11/G § (5) bekezdése szerinti mentességet élvez, úgy a Megrendelő – választása szerint – az ajánlatkéréssel együtt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan maga köteles erről nyilatkozni a BS Creative Kft. felé, vagy köteles a reklámozónak a mentességre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát csatolni az ajánlatkéréshez – email esetén, mindkét esetben annak scannelt példányát).

 A reklámozó személyét az ajánlatkiadást követően csak a BS Creative Kft. kifejezett engedélyével lehet módosítani.

A felek rögzítik, hogy a BS Creative Kft. megtagadhatja az ajánlata kiadását, ha:

 • bármely feltüntetett reklámozónak a BS Creative Kft. felé bruttó 500.000.- Ft összeget meghaladó lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn
 • a kampány lebonyolítása bármilyen formában rontaná a BS Creative Kft. üzleti jóhírét
 • a BS Creative Kft. számára – a minden reklámozóra egységesen alkalmazott – üzletpolitikai célok miatt nem lehetséges ajánlat kiadása
 • a Megrendelő korábbi magatartása/mulasztása miatt a BS Creative Kft. úgy ítéli meg, hogy a Megrendelővel az üzleti kapcsolat létesítése/fenntartása nem lehetséges
 • a jelen ÁSZF-ben nevesített egyéb esetekben.

A BS Creative Kft. az ajánlatát az ajánlaton szereplő időpontig tartja fenn, ezt követően ajánlati kötöttségét kifejezetten kizárja.

Az ajánlatok esetén az ajánlat megküldése – ellenkező rendelkezés hiányában – önmagában foglalást nem keletkeztet. Foglalás keletkeztetése a megrendelő által a megküldött ajánlatra történő írásbeli visszajelzéssel lehetséges melynek – az ajánlati kötöttséggel időtartamával megegyezően – az ajánlaton szereplő érvényességi időpont. A BS Creative Kft. vállalja, hogy az ajánlatban megjelölt Hirdetési felületen lévő idősávot a Foglalás időtartama alatt harmadik személy részére nem értékesíti, kivéve ha időközben a megrendelő a foglalást visszavonja és erről írásban tájékoztatja a BS Creative Kft-t és/vagy annak értékesítési megbízottját. 

A felek rögzítik, hogy az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak akkor válik a szerződés részévé, ha a BS Creative Kft. az eltérést kifejezetten, írásban elfogadja. Amennyiben a visszaigazolás az eltérés elfogadását kifejezetten nem tartalmazza, akkor az eltérés nem válik a szerződés részévé, még írásbeli visszaigazolás esetén sem.

A Megrendelő tájékoztatás kérése, illetve a BS Creative Kft. arra adott válasza nem minősül ajánlatnak, így azzal kapcsolatban a BS Creative Kft. részéről ajánlati kötöttség sem keletkezik.

Amennyiben a Megrendelő új ügyfél, köteles a BS Creative Kft. részére a megállapodáshoz minden azonosító adatot megadni (név/cégnév, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám, illetve minden egyéb, a BS Creative Kft. által kért adat), amennyiben korábban már volt a felek között szerződéses kapcsolat, úgy a felek közötti legutolsó szerződéses kapcsolatot követően megváltozott adatokat kell a Megrendelőnek megadnia.

Amennyiben a Megrendelő valamely más személy képviseletében jár el – ideértve azt az esetet is, ha a reklámközvetítő minőségben eljáró Megrendelő és a reklámozó a reklámközvetítésre vonatkozó szerződésben abban állapodtak meg, hogy a reklámközvetítő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed -, akkor az általa képviselt személyt is azonosítania kell minden esetben az új ügyfelekre irányadó fenti adatokkal. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a képviseletre jogosító meghatalmazását, illetve ennek igazolására alkalmas egyéb dokumentumot, adatot a megrendeléssel/foglalással/megállapodással egyidejűleg a BS Creative Kft. rendelkezésére bocsátani. A Meghatalmazás ki kell, terjedjen minden olyan jognyilatkozat megtételére, melyet a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony kapcsán a Megrendelőnekk/reklámozónak/meg kell tennie. Ennek hiányában a BS Creative Kft. a megbízást/megrendelést/foglalást nem tudja elfogadni. Amennyiben a Megrendelő MHFÉ-ként, vagy reklámközvetítőként jár el, úgy köteles a reklámozó következő adatait is minden esetben megadni az ajánlatkérésében, valamint a megrendelésében: név/cégnév, adószám.

 Amennyiben a reklámozói minőségben eljáró Megrendelő új ügyfél, úgy a fentieken túlmenően köteles az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt scannelt példányát email útján megküldeni az BS Creative Kft-nek. (A www.bscreen.hu weboldalon is feltüntetett hello@bscreen.hu email címre.) Amennyiben az új ügyfél elmulaszt eleget tenni ezen kötelezettségének, úgy azt legkésőbb az első ajánlatkéréséig köteles pótolni, ellenkező esetben a BS Creative Kft. jogosult az ajánlatadást megtagadni.

Az MHFÉ/reklámközvetítő minőségben eljáró Megrendelő köteles legkésőbb az első ajánlatkéréssel egyidejűleg az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt scannelt példányát email útján megküldeni az BS Creative Kft-nek, ennek hiányában a BS Creative Kft. jogosult az ajánlatadást megtagadni. (A www.bscreen.hu weboldalon is feltüntetett hello@bscreen.hu email címre.)

A Megrendelő a BS Creative Kft. ajánlatadását követően megrendelést adhat ajánlott levélben, vagy e-mailen. Az ajánlott levélben, illetve az e-mailen adott megrendelés esetén csak a megrendelés BS Creative Kft. általi kifejezett írásbeli visszaigazolásával jön létre a felek közötti szerződés.

Visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre, kivéve, ha a felek a későbbiekben – akár ráutaló magatartással, és hirdetési anyag BS Creative Kft. általi kihelyezése – másképp nem döntenek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetési anyagot a BS Creative Kft. értékesítőjének engedélye után a tartalomkezelő kéri be és veszi át egy feltöltési linken.

BS Creative Kft. tahát kizárólag abban az esetben kezeli a Hirdetési anyagot, ha a Megrendelőnek már van elfogadott és visszaigazolt megrendelése. (E-mail esetén az olvasási igazolás nem alapoz meg érvényes foglalást/megrendelést).

A megrendelést a BS Creative Kft. a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásban (ajánlott levélben vagy e-mailen) visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőn túl érkezik meg, de a Megrendelő két munkanapon belül nem jelzi, hogy a szerződés teljesítését nem szeretné, akkor a szerződés a felek között a határidő túllépés ellenére létrejön.

Csak az ajánlott levélben, e-mailben és/vagy pdf csatolmányként elküldött – és aláírt –t ajánlatkérés, megbízás/megrendelés/foglalás érvényes.

A megbízás/megrendelés a visszaigazolásig csak a BS Creative Kft. írásbeli jóváhagyásával módosítható, kivéve, ha a visszaigazolás két munkanapon belül nem került megküldésre. Ez esetben a késve érkező visszaigazolástól számított két munkanapon belül módosítható a megbízás/megrendelés.

A megbízások/megrendelések bármiféle módosítása – a jelen pontban foglalt keretekben – kizárólag írásos formában történhet.

A megrendelés megküldésével a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen “Általános Szerződési Feltételek” rendelkezéseit (beleértve a pénzügyi rendelkezéseket is) azzal, hogy az abban foglaltak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt kifejezetten elfogadta.

A megrendelés BS Creative Kft. általi kifejezett visszaigazolását megelőző bármilyen Megrendelői/Megbízói módosítás új ajánlatkérésnek minősül. Ebben az esetben a határidők újra indulnak.

Amennyiben a BS Creative Kft. által megküldött ajánlat több, a Megrendelő igényeinek megfelelő felületet és/vagy hirdetési csomagot tartalmaz mint amennyire a Megrendelő igényt tart, a Megrendelő jogosult a felsorolt lehetőségek közül Leválogatást összeállítani mely az általa kiválasztott felület(eke)t és hirdetési csomago(ka)t tartalmazza és a megrendelés alapjául szolgál. Az ajánlatban szereplő de a Leválogatásba be nem került felületeket és/vagy hirdetési csomagokra nem jön létre foglalás.

Ha az ajánlat időtartama alatt a Megrendelő a megrendelést véglegesíti de a választott felület(ek)ről és/vagy a hirdetési csomagok pontos számáról, kiválasztásról nem nyilatkozik, akkor a BS Creative Kft. jogosult a Leválogatást a Megrendelő helyett – a Megrendelő véglegesített igényeinek és az aktuálisan szabad hirdetési kapacitások együttes szem előtt tartásával – megtenni melyet a Megrendelőnek nincs lehetősége a hirdetés időtartama alatt módosítani. 

A Leválogatásról történő nyilatkozat a Foglalási időt nem hosszabbítja meg.

A kampányok megrendelési határideje – megrendelések leadási határideje – az ajánlatban rögzített foglalási időtartamok határidején belül esedékes. Amennyiben az egyes Foglalások fenntartási határidejében nem érkezik meg az írásbeli megrendelés, a BS Creative Kft. a foglalt felületeket szabadon értékesítheti.

4. KAMPÁNYLEBONYOLÍTÁS

A BS Creative Kft. vállalja, hogy a Hirdetési felületekre a reklámok kihelyezését a technikai specifikációnak megfelelően, legjobb tudása szerint és határidőre teljesíti. A Megrendelő a BS Creative Kft. digitális  hirdetési felületein futó reklámkampányához kapcsolódóan a BS Creative Kft-től minden a kampány lebonyolításához szükséges és a szakmában szokásos adatot megkap. 

A jelen pont alkalmazásában a műszaki minőség alatt azon jellemzőket – például a tartószerkezet, vagy a hirdetőeszköz esztétikai tulajdonságai stb. – kell érteni, melyek a reklám láthatóságát nem befolyásolják. 

A Megrendelő kártérítést akkor igényelhet, ha a BS Creative Kft. részéről szándékos, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító magatartásból/mulasztásból eredő hibás teljesítés történt. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogások csak a hirdetési időszak idején jelezhetőek a jelen ÁSZF – ben foglaltak szerint. Ilyen esetben BS Creative Kft. arányos kompenzációs ajánlatot tehet a Megrendelő részére (időarányos díjvisszatérítés, új Hirdetési Felületek rendelkezésre bocsátása stb.).

Kárigény csak határidőben jelzett teljesítési kifogás esetén érvényesíthető. A vis maior körülmények (ezen belül különösen: természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások és ezek következtében kialakult szünet az áramellátásban, stb.) a BS Creative Kft.-t minden felelősség alól mentesítik. 

A BS Creative Kft. – amennyiben az irányadó jogszabályok kifejezetten és kógensen másképp nem rendelkeznek – teljeskörűen kizárja a következmény-károk, illetve közvetett károk vele szembeni érvényesítését.

A hirdetéshez szükséges reklámot (megjelenő hirdetői tartalom) a Megrendelő bocsátja az BS Creative Kft. rendelkezésére. A leadandó reklám részletes technikai előírásait a Megrendelőlap / Hirdetési szerződés mellékletében rögzített Technikai Specifikáció tartalmazza.

Az esetleges minőségből (különösen, de nem kizárólagosan: szín-, méret-, szöveg-, vágáshiba), illetve minden egyéb, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagból, eszközből, dokumentumból, tájékoztatásból adódó reklámért az BS Creative Kft. nem vállal felelősséget. Az BS Creative Kft. jogosult, de nem köteles a leadott nézőképeket, kreatív anyagokat összevetni, paramétereiket megvizsgálni. 

Az BS Creative Kft. köteles a reklámot a szerződésben/megrendelésben szereplő időszakon belül kihelyezni.

Amennyiben a kihelyezésnek a megfelelő feltételei nem állnak fenn (vis maior vagy egyéb technikai feltételek) akkor az BS Creative Kft. köteles az első lehetséges alkalommal teljesíteni a kihelyezést. 

Amennyiben a kampány megrendelése, szerződés megkötése nem történik meg a kampány kezdő időpontja előtt legalább 6 munkanappal, illetve a reklám hiánytalan és megfelelő rendelkezésre bocsátása nem történik meg a kampány kezdő időpontja előtt legalább 8 munkanappal, úgy BS Creative Kft. nem tudja teljesíteni a fenti határidőben történő kihelyezést, illetve külön technikai költség felszámolására jogosult (lásd 3.4. pont). Ebben az esetben az BS Creative Kft. teljesítési késedelme nem állapítható meg. A reklám kihelyezését kizárólag az BS Creative Kft. dolgozói, illetve alvállalkozói vagy megbízottjai végzik. Megrendelő kérése esetén a reklámok kihelyezését igazoló fotókat/videót kizárólag erre irányuló külön megállapodás alapján, külön díj ellenében, külsős fotográfus szakember felkérésével biztosítja a BS Creative Kft.

Az egy hónapot meghaladó kampányidőszak esetében, ha havonkénti új reklám kihelyezése szükséges, a reklámokat a Megrendelő határidőben a fentiek szerint köteles biztosítani. Az adott hirdetési csomag(ok)hoz rendelt tartalom/tartalmak havonkénti cseréje hirdetési hónaponként egy alkalommal ingyenesen biztosított a Megrendelő részére.

Megrendelőnek a szerződésben/megrendelésben rögzített számú reklámcélú tartalmakat a kampány kezdete előtti 8. munkanap 17.00. órájáig a BS Creative Kft. értékesítője által küldött linken keresztül fájlmegosztóra való feltöltéssel, vagy a Megrendelő által használt fájlmegosztón keresztül a tartalom/mappa megosztási linkjének email útján történő megküldésével, vagy – amennyiben a fájl(ok) mérete ezt megengedi – email csatolmányként kell eljuttatni a BS Creative Kft. részére. 

Megrendelő és a BS Creative Kft. a szerződéskötés időpontjában rögzítik a tartalomkezeléssel kapcsolatos kommunikációhoz és/vagy fájlcseréhez használt email címet. Az email címek esetleges változásáról a Felek kölcsönösen, a lehető leghamarabb írásban – és opcionálisan telefonon is – tájékoztatják egymást, figyelembe véve azt, hogy a tartalomkezeléssel kapcsolatos kommunikációhoz és/vagy fájlcseréhez használt email címek kulcsfontosságúak a hirdetési szerződés maradéktalan teljesítése céljából.

Késedelmes átadás/megküldés következményeiért az BS Creative Kft. semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ugyanakkor a szerződött Hirdetési csomag szerinti díj kiszámlázására jogosult. Késedelmes reklámmegküldés esetén a tartalom kihelyezés teljesítése a az átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül valósul meg. A késedelmes reklám kihelyezés nem vonja maga után a szerződés/megrendelés szerinti lejárati idejének – a reklám hirdetőfelületen való tartásának – meghosszabbodását.

A reklámok átadása /feltöltése során az alábbi adatok megadása kötelező:

• Megrendelő és/vagy nevében eljáró személy neve és elérhetősége,

• A reklám megnevezése, ami által pontosan beazonosítható.

A reklámköltségek elemzésével foglalkozó intézmények kérésére a BS Creative Kft. közölheti a Megrendelő számára kihelyezett Hirdetések darabszámát, fajtáját, a Megrendelő megnevezését, székhelyét kizárólag a reklámráfordítás felmérése céljából kivéve, ha a Megrendelő ezzel ellentétes véleményét a megrendeléskor írásban rögzíti. Ez nem jelenti a felek közötti üzleti titok megsértését, ez okból az BS Creative Kft-vel szemben semmilyen jogcímen igény nem támasztható. Egyéb esetekben az információk kiadásához a Megrendelő írásbeli engedélye szükséges.

5. IDEGEN REKLÁMOZÓ SZABÁLYOZÁSA

BS Creative Kft-nek jogában áll saját döntése szerint a Megrendelőn – vagy (pl. ha más nevében jár el) az általa a 2.1. pont szerint bejelentett reklámozó(ko)n – kívül a Hirdetésben megjelenő egyéb reklámozó(k) megjelenését visszautasítani vagy a megjelenésért felárat felszámolni, ha azt észleli, hogy a Megrendelő hirdetésén a Megrendelőn, illetve az általa a 2.1. pont szerint bejelentett reklámozó(ko)n kívül olyan, a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint reklámozónak minősülő személy(ek) reklámja is található, akiket a Megrendelő a Megrendelés visszaigazolását megelőzően nem jelentett be.

Ha az Idegen reklámozó a Hirdetésből már technikai okokból nem törölhető, akkor az BS Creative Kft. jogosult saját döntése alapján a teljes Hirdetés megjelenését visszautasítani. Az ebből eredő károkért az BS Creative Kft. nem felel. A felár mértéke idegen reklámozónként az érintett kampány teljes nettó számlázott értékének maximum 30 % -ig terjedhet, melynek pontos mértékét – a maximum értéken belül – az BS Creative Kft. jogosult önállóan megállapítani. Az BS Creative Kft. vállalja, hogy azon esetekben nem számol fel felárat, amikor az Idegen reklámozó, az eredeti reklámozóval közös kampányukban vesz részt és nem különálló tartalommal jelenik meg (pl.: egyazon digitális plakáton együtt szerepel az Idegen- és az Eredti reklámozó márkajelzése, terméke stb.).

Amennyiben csak a nézőkép ellenőrzése során derül ki, hogy a kampányban Idegen reklámozó is jelen van, akkor a felárat a kampány teljes időszaka alatt kérheti az BS Creative Kft. Amennyiben a Megrendelő a felárral együtt a Hirdetés kihelyezését nem kéri, akkor a jelen ÁSZF szerint kell eljárni. Abban az esetben, amennyiben kiderül, hogy a reklámot Településképi Listaáron lehet közzétenni, úgy a jelen ASZF kiegészítő rendelkezések szerint kell eljárni.

6. FELELŐSSÉG SZABÁLYOZÁSA

BS Creative Kft. felelőssége nem terjed ki azon objektumokra amelyeken/amelyekben a megrendeléssel érintett digitális hirdetőeszközei találhatók és arra, hogy a hirdetési időszak alatt azok megszakítás nélkül üzemben / nyitva legyenek. A bármilyen jellegű és bármiféle okból adódó átmeneti korlátozások vagy zavarok a jelen ASZF szerinti hirdetési megrendelést nem érintik. Azon esetekben, amikor az adott objektumot érintő – a megrendelés leadását követően keletkezett – zavar a a digitális Hirdetési eszközök felületeinek észlelhetőségét csökkenti, akkor a BS Creative Kft. igyekszik a kijavítás érdekében eljárni. Amennyiben ez nem lehetséges a BS Creative Kft. – választása szerint – felajánl új hirdetési felületet vagy arányos díjcsökkentést. Ezt meghaladó igények a BS Creative Kft.val szemben nem támaszthatóak. A közlekedési forgalmi rend változása – különösen, de nem kizárólagosan: buszmegálló áthelyezése, lezárása, buszok útvonalának megváltoztatása, utak lezárása, forgalomelterelés – vagy fakivágás illetve ültetés esetén a BS Creative Kft. nem felel az észlelhetőség esetleges csökkenéséért. Az BS Creative Kft-nek kompenzációs kötelezettsége is csak annyiban keletkezik, hogy a Megrendelő cserefelületre való igényt jelenthet be, kompenzációs díj (kötbér) nem illeti meg.

A Megrendelő a Hirdetéskihelyzés illetve digitláis hirdetőeszköz felületének minőségére vonatkozó kifogásait (pl. pixelhibás Hirdetésmegjelenés, nem a megrendelt felületre történő kihelyezés) írásban (e-mailben vagy postai úton), a hibáról készült fotó melléklettel jelezheti a BS Creative Kft. részére. Megrendelő a Hirdetéskihelyezés, felületminőségére vonatkozó kifogásait köteles az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a Hirdetési időszak alatt, az előbbiekben meghatározott módon jelezni a BS Creative Kft. részére. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet. Amennyiben a Megrendelő kifogása megalapozott, a BS Creative Kft. köteles a feltárt hibát 5 munkanapon belül kijavítani. A Megrendelő email útján leadott értesítéséből a munkanapokon 17.00 óráig beérkezett értesítést tekinti az adott napon feladott értesítésnek, az ezen időponton túl beérkezett értesítés az ezt követő napon feladott értesítésnek minősül. 

A BS Creative Kft. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint egyes más jogszabályok szerinti korlátozások, előírások figyelembe vételével végzi tevékenységét. Amennyiben a BS Creative Kft. a Megrendelő kifejezett utasítása alapján, vagy a Megrendelő oldalán fennálló okból (ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt is, ha) nem jelzi a BS Creative Kft-nek azt, hogy az érintett Hirdetés kapcsán a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/G.§ pontja alatti jogi személy vagy szerv b) a Hirdetésben be nem jelentett idegen reklámozó jelenik meg c) vagy a Hirdetés tartalma miatt) megsért bármiféle jogszabályi tiltást/előírást, és ezért jogerősen büntetést szabnak ki rá, a reklámozó és a Megrendelő a bírságot átvállalja és a BS Creative Kft. minden ezzel kapcsolatos kárát és költségét megtéríti. A BS Creative Kft. nem köteles a bírságot megállapító hatósági/bírósági határozat ellen fellebbezést, vagy egyéb jogorvoslatot előterjeszteni. A jogorvoslat elmaradása nem ad alapot arra a Megrendelőnek, hogy a fenti kötelezettségét a BS Creative Kft. felé ne teljesítse. 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 14.§-22.§ szerint az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások betartásáért a reklámozó, megrendelő a Hirdetések tartalmát illetően, a BS Creative Kft. azok törvény szerinti kihelyezését tekintve tartozik felelősséggel. 

A Hirdetés tartalmáért, minőségéért valamint minden egyéb a teljesítést befolyásoló tulajdonságáért, valamint a hatósági előírások betartásáért a Megrendelő visel felelősséget, az BS Creative Kft-t e körben ellenőrzési kötelezettség nem terheli. A Hirdetések a BS Creative Kft.-n kívülálló ok(ok) miatti sérüléseiért a BS Creative Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. 

A BS Creative Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől visszalép, ha annak elfogadásakor a Hirdetés tartalma, formája ismeretlen volt a számára, illetve az elfogadáskori tartalomtól, formától bármilyen módon, illetve mértékben eltér és az megítélése szerint vélelmezhetően ütközik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex-szel, avagy bármely más irányadó hatályos magyar jogszabály rendelkezéseivel. Ilyen esetben a BS Creative Kft. által előzetesen nem ismert, vagy az elfogadottól eltérő Hirdetések számára lefoglalt Hirdetési csomagok díját a Megrendelőnek maradéktalanul meg kell fizetnie. 

Hatósági Hirdetésletiltás esetén a Megrendelő köteles kifizetni a teljes hirdetési időszakra járó teljes hirdetési díjat és a letiltott Hirdetések eltávolításának esetleges többlet-költségeit. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, illetve a vonatkozó bármely egyéb jogszabálynak a reklám tartalmával való megsértése esetén Megrendelő a BS Creative Kft. mindenféle bírságát, illetve egyéb költségeit, kötelezettségeit átvállalja. Amennyiben a törvénysértést a hatóság vélelmezi, illetve a BS Creative Kft.-t nyilatkozattételre hívja fel, úgy a Megrendelő köteles késedelem nélkül minden olyan információt megadni a BS Creative Kft. részére, amellyel védekezését, illetve nyilatkozatát az illetékes hatóság vagy a bíróság előtt megfelelően előterjesztheti. A jelen bekezdésben foglaltak elmulasztásából, illetve nem megfelelő teljesítéséből eredő minden felelősség és kötelezettség kizárólag a Megrendelőt terheli. 

Amennyiben a Megrendelő által már lefoglalt/megrendelt hirdetési felületet hatósági döntés alapján a jövőben használni nem lehet, akkor a BS Creative Kft. jogosult a Megrendelővel előzetesen egyeztetve a Megrendelő hirdetését másik, hasonló színvonalú hirdetési felületen elhelyezni és a teljesítést ezen hirdetési felületen nyújtani. Tekintettel arra, hogy a kihelyezett tartalom esetleges módosítása szükséges lehet (pl. álló/fekvő tájolás, képarány, felbontás), a Megrendelő köteles biztosítani az új reklámanyagot is. A BS Creative Kft. ez esetben felajánlja a még szabad felületeit a Megrendelő javára, aki ezen felületek közül jogosult választani. A BS Creative Kft.-t ez okból kártérítési felelősség nem terheli. A jelen bekezdésben foglaltak irányadóak a jogszabályi változások miatt bekövetkezett változásokra.

A BS Creative Kft. kizárja a felelősségét a jogszabályi módosításokból eredő, vagy amiatt szükséges, a BS Creative Kft. és a Megrendelő jogviszonyát érintő módosulásért/lehetetlenülésért. Ezekért a BS Creative Kft. semminemű felelősséget nem vállal. 

BS Creative Kft. az általa szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét – a Ptk. 6:152 §-ban foglalt eseteket kivéve – a szerződésszegéssel érintett teljesítésrészre jutó jelen ASZF szerint fizetendő díj kétszeres mértékében korlátozza. 

7. Jogszabályi változásokra vonatkozó speciális rendelkezések

Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy a Megrendelő által – a BS Creative Kft. ajánlata alapján – tett megrendelést követően, illetve a BS Creative Kft. általi megrendelés visszaigazolását követően bármikor – akár a kampány időszaka alatt – olyan jogszabály kerülne elfogadásra, amely bármilyen időponttól megtiltja valamely reklámeszköznek a használatát, akkor az ajánlat/megrendelés/kihelyezés minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan csak a jogszerű használat utolsó napjáig terjedő időre szól. Valamely reklámeszköz betiltása nem jelenti a teljes ajánlat/megrendelés érvénytelenségét, csak azt, hogy az abban megjelölt teljesítési időszak utolsó napja az a nap, ameddig az adott reklámeszköz jogszerűen használható. Ez esetben a reklámszolgáltatási díj a BS Creative Kft-t időarányosan illeti meg. Amennyiben a kihirdetett jogszabály az abban megjelölt tiltás napja előtt hatályát veszti, vagy úgy módosul, hogy a reklámeszközök mégis jogszerűen – tovább – használhatóak maradnak, akkor a megrendelés/kampány teljesítési időszak utolsó napja az eredetileg megjelölt utolsó nap, vagy az a nap ameddig az adott reklámeszköz jogszerűen használható (amelyik nap előbb van). 

Amennyiben olyan jogszabály kerül elfogadásra, amely bármilyen időponttól megtiltja valamely reklámeszköznek a használatát, akkor a be nem tiltott reklámeszközökre vonatkozóan kiajánlott reklámszolgáltatási díjak csak az egyéb eszközök betiltásának első napjáig érvényesek, ezt követő időszakra a BS Creative Kft. a be nem tiltott reklámeszközök díjait módosíthatja. Valamely reklámeszköz betiltása nem jelenti az ajánlat/megrendelés érvénytelenségét, vagy visszavonását, csak azt, hogy az abban megjelölt reklámszolgáltatási díj mértékét – ide nem értve azokat a díjakat, amelyeknek nagysága nem a kampányidőszak hosszától függnek (pl.: gyártási költség, stb.) – a BS Creative Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, 

A BS Creative Kft. nem köteles semminemű egyéb reklámeszközzel, reklámfelülettel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak már nem megfelelő reklámeszközök helyett teljesíteni, de az aktuális szabad hirdetőfelület-kapacitástól függően megrendelés-módosító ajánlatot tehet a Megrendelő részére mely alapján – amennyiben a Felek kölcsönösen elfogadják azt – az eredeti megrendelésben foglalt hirdetési csomagok díjának arányos fennmaradó részét a Megrendelő a BS Creative Kft. más hirdetési felületein történő reklámozáshoz használhatja fel a módosító ajánlatban szereplő konstrukció(k) szerint.

8. PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK

A számla a megbízás visszaigazolása időpontjában érvényes tarifákat tartalmazza. A tarifaváltozások jogát a BS Creative Kft. év közben is fenntartja, de arról minimum 1 hónappal a tarifaváltozás előtt, illetve már visszaigazolt megrendelt kampányok esetén a kampány kezdő időpontját megelőző 1 hónappal köteles a Megrendelőt írásban (postai levél vagy email formájában) értesíteni. Éves lekötés esetén az új díjszabásról értesíteni kell a Megrendelőt, aki saját döntése szerint vagy elfogadja az új árat, vagy az előzővel megegyező árkategóriájú felületet – vagy amennyiben az adott felülethez kapcsolódóan elérhető, úgy alacsonyabb árazású hirdetési csomagot – választhat. A jogszabályi változások miatt indokolt árváltoztatási jogosultság feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

A BS Creative Kft. jogosult a számláját a hirdetési időszak 1. napjától kezdődően benyújtani, a Megrendelő köteles azt legkésőbb 8 naptári napon belül – ha a szerződés, vagy megrendelés másképp nem rendelkezik – kiegyenlíteni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BS Creative Kft. a számlákat az aktuális  NAV előírásoknak és adózási jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő elektronikus számlázás keretében állítja ki. A számlák automatikusan megjelennek a NAV központi adatbázisában, a megküldött PDF fájlok digitális időbélyeggel hitelesítettek és aláírás és/vagy pecsételő nélkül – digitálisan tárolva és/vagy nyomtatva – is érvényesek. A Megrendelő köteles legkésőbb a megrendelés leadásakor minden esetben megjelölni, hogy az adott megrendelés vonatkozásában az elektronikus számla megküldését mely email elérhetőségre kéri (annak elérhetetlensége esetére alternatív email címet is meg kell adnia).

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla befogadása során a számlaküldő és számlatartalom valódiságának ellerőzése a Megrendelő feladata.

A Megrendelő köteles az elektronikus számlák jogszabályok szerinti megfelelő tárolását biztosítani.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus számla kézbesítése során, a BS Creative Kft. részéről munkanapokon 17:00-ig elküldött leveleket (elektronikus számlákat) még aznap, az ezt követően elküldött leveleket (elektronikus számlákat) a következő munkanap 9:00 órájában kell kézbesítettnek tekinteni, függetlenül attól, hogy az olvasási/kézbesítési visszaigazolás mikor, vagy egyáltalán nem érkezik. Azt, hogy a levél (elektronikus számla) elküldésének időpontjához képest az a Megrendelőnek fel nem róható okból nem, vagy később érkezett meg a Megrendelőhöz, a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A teljesítés elismertnek minősül, ha a Megrendelő a kifogásolt teljesítést a hirdetési időszak (kampányidőszak) utolsó napjától számított 3 (három) munkanapos jogvesztő határidőn belül kifogását írásban nem juttatja el az BS Creative Kft-hez. A teljesítéssel kapcsolatos kifogást a Megrendelő a jogvesztő határidőn túl – a bizonyítások ellehetetlenülése miatt – jogszerűen nem terjeszthet elő.

Megrendelő külön kérésére – külön díj ellenében – a BS Creative Kft. az érintett hirdetések futásáról megjelenési számokat is tartalmazó riportot készít, illetve külön írásos igazolást is ad a teljesítéséről, de ez a kifogásolási határidőt nem érinti. Egyszeri (időszakos) hirdetés esetén a riport kiállítására a kifogásolt hirdetési időszak utolsó napjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül vagy folyamatos hirdetés esetén a soron következő havonkénti tartalomcsere lezárultáig van lehetőség (amelyik időpont előbb van), mivel a hirdetői tartalmak a hirdetési időszakok lejártával törlésre kerülnek – kivételt képez ezalól az azonos tartalommal történő kampányidőszak-hosszabbítás. A riport kizárólag a hirdető teljes kampányára vonatkozó megjelenési adatokról – összevontan – álítható ki, több fájl és/vagy Shuffle tartalomcsomag opció használata esetén az abban foglalt fájlok egyedi megjelenési számait tételesen nem tudjuk mérni, azok szintén összevont tartalomcsomagként összesítve kerülnek riportálásra. Több fájl és/vagy Shuffle tartalomcsomag opció használata esetén a fájlonkénti lejátszási/megjelenési számot úgy kaphatjuk meg, hogy a riportban feltüntetett megjelenési számo(ka)t egyenlő arányban kell osztani a kifogásolt hirdetési időszakban futtatott kampányba/tartalomcsomagba foglalt fájlok számával.

A megbízási díj azon a napon tekintendő teljesítettnek, amelyiken az hiánytalanul a BS Creative Kft. bankszámláján jóváíródik. Fizetési késedelem esetén a BS Creative Kft. jogosult felszámítani a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű kamatot, behajtási költségátalányt és egyéb végrehajtási, nemperes, pereseljárási költséget. A behajtási költségátalány minden kiállított, de határidőben meg nem fizetett (rész)számla után jár a BS Creative Kft. részére. A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesíti a Megrendelőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettség alól és fordítva.

A Megrendelő helyett harmadik személy kizárólag a BS Creative Kft. előzetes jóváhagyásával jogosult teljesíteni.

Az írásos megrendelés lemondása esetén a BS Creative Kft. lemondási díjat jogosult számlázni. 

A megrendelés lemondása esetén a lemondási díjak mértéke a következőképpen alakul: 

A megbízás lemondásának időpontja / Lemondási díj 

a hirdetési időszak első napja előtt a lemondott felület(ek) hirdetési listaárának:

• 12 héten belül 10%-a

• 8 héten belül 15%-a

• 6 héten belül 20%-a

• 4 héten belül 40%-a

• 3 héten belül 60%-a

• 2 héten belül 80%-a

• Kampányindulást követően 100%-a

A táblázatban szereplő lemondási díjak a megrendelt kampányidőszak egészére vonatkoznak. A lemondási díjon felül a Megrendelő köteles a lemondással a BS Creative Kft. oldalán felmerülő egyéb, igazolt költségeket, melyet a hirdetési díj a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nem foglal magában is megtéríteni.

A megrendelés lemondását (sztornírozást) írásban (ajánlott levélben, vagy e-mailben) kell közölni. Ennek hatályosulása a BS Creative Kft. általi kézhezvétel időpontja.

A Megrendelő email útján leadott lemondásából a munkanapokon 17.00 óráig beérkezett lemondást tekinti az adott napon feladott sztornírozásnak, az ezen időponton túl beérkezett lemondás az azt követő munkanapon feladott sztornírozásnak minősül.

Amennyiben a Megrendelő 30 napot meghaladóan, legalább 500.000.- Ft összegben fizetési késedelembe esik, akkor a BS Creative Kft. jogosult (de nem köteles) úgy nyilatkozni, hogy a Megrendelő a keretszerződésén alapuló jövőbeli megrendeléseit csak előrefizetéssel jogosult megtenni, függetlenül attól, hogy a keretszerződésében, egyéb szerződésében esetleg más fizetési határidő került kikötésre. BS Creative Kft. emellett fenntartja magának a jogot, hogy fentiektől eltérően előrefizetést kössön ki – az ajánlatában, a megrendelés visszaigazolásában, a szerződésben – az ügyfél fizetőképességének – a vevőminősítésnek – függvényében a jelen ASZFben foglaltak szerint.

Amennyiben a Megrendelő 30 napot meghaladóan, legalább 500.000.- Ft összegben fizetési késedelembe esik, akkor a BS Creative Kft. jogosult (de nem köteles) a Megrendelő felé folyamatban lévő teljesítéseit – függetlenül attól, hogy a teljesítési kötelezettség és a fizetési késedelem ugyanazon, vagy más szerződés alapján áll fenn – felfüggeszteni a Megrendelő teljes esedékes fizetési kötelezettségének kiegyenlítéséig. Felfüggesztést követő számlakiegyenlítés esetén a BS Creative Kft. 3 (három) munkanapon belül teljesíti a hirdetéskihelyezést, feltéve, hogy a hirdetésindításhoz szükséges hirdetői tartalom maradéktalanul rendelkezésre áll. Amennyiben a felfüggesztéssel érintett hirdetési felületek a felfüggesztés miatt részben vagy egészben nem szabadok, akkor a Megrendelő köteles a megmaradó felületek közül másik felületeket kiválasztani. A BS Creative Kft. a felfüggesztésből eredő semminemű kárért nem felel.

9. REKLÁMADÓ, HELYI ADÓ ÁTHÁRÍTÁSA

A BS Creative Kft. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerint a reklámadó bevallási és a reklámadó megfizetési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz, ugyanakkor a BS Creative Kft. jogosult a reklámadó mindenkori összegét – amely jelenleg a reklámszolgáltatás díjának (adóalap) 7,5%-a-, mint a reklámadóra tekintettel felmerülő költséget a Megrendelőre továbbhárítani.

A 2016. évi CLXXXII. törvénnyel módosított a helyi adókról szóló 1990. C. törvény szerint a helyi önkormányzatok lehetőséget kapnak arra, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozók használata után helyi adót vessenek ki.

Erre is tekintettel, amennyiben olyan jogszabály – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a helyi adóról szóló önkormányzati rendeleteket – kerül elfogadásra, mely bármilyen időponttól kezdődően bármely hirdetési felülettel vagy reklámeszközzel kapcsolatban a BS Creative Kft. oldalán költség-, adó-, vagy más díjfizetési kötelezettséget – különösen, de nem kizárólagosan helyi adó fizetési kötelezettséget – keletkeztet, akkor a BS Creative Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a reklámszolgáltatási díjat a felmerült költségekkel, díjakkal, illetve adókkal arányos mértékben egyoldalúan módosítsa, az alábbi eljárásrend szerint:

– a kiadott, de még megrendeléssel nem rendelkező ajánlatot a megrendelésig bármikor módosíthatja a BS Creative Kft. a fentiek szerint. Ez esetben ez új ajánlatnak minősül, a feleknek úgy kell eljárniuk, mint egy új ajánlat esetén. A fenti tájékoztatást követően leadott megrendelés – akár a módosítás(ok) tudomásul vételét igazoló konkrét nyilatkozat hiányában is – a megemelt reklámszolgáltatási díj mint ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti.

– a már megrendelt, de még nem visszaigazolt ajánlatok esetén a BS Creative Kft. jogosult visszaigazolás helyett új ajánlatot küldeni. Ez esetben ez új ajánlatnak minősül, a feleknek úgy kell eljárniuk, mint egy új ajánlat esetén. Ezen tájékoztatást követően leadott megrendelés a megemelt reklámszolgáltatási díj elfogadását jelenti.

 • a már megrendelt és visszaigazolt ajánlatok esetén a BS Creative Kft. akkor jogosult új árakat megadni, ha az érintett kampány kezdő időpontjáig legalább 30 (harminc) nap van hátra. A megemelt reklámszolgáltatási díj mértékéről a BS Creative Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül jogosult akként nyilatkozni, hogy a már megrendelt egyes reklámeszközök tekintetében a vonatkozó megrendeléstől eláll.

10. LISTAÁR MIATT MÓDOSULÓ DÍJAK

Abban az esetben, ha a megrendelés nem a Településképi Listaár alapján jött létre, azonban mégis kiderül, hogy a reklámfelület(ek) értékesítése bármilyen okból kizárólag Településképi Listaáron történhet, úgy Reklámozó tudomásul veszi, hogy

a) a kihelyezés megkezdése előtt az ÁSZF, illetve – amennyiben az az ÁSZF-hez képest eltérő rendelkezéseket tartalmaz – az BS Creative Kft-vel az érintett megrendelés kapcsán létrejött jogviszonyában szabályozottak szerint (akár részben, akár egészben) lemondhatja az érintett megrendelést. Lemondás hiányában, illetve részbeni lemondás esetén a le nem mondott reklámok vonatkozásában a hirdetési díj automatikusan, minden külön jognyilatkozat nélkül az adott reklámra/plakátra vonatkozó Településképi Listaárnak megfelelően megemelkedik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lemondás hiányában – illetve a le nem mondott reklámok vonatkozásában – a BS Creative Kft. tehát a Településképi Listaáron történő értékesítés szabályainak megfelelően megemelkedett díjon fogja teljesíteni a megrendelést.

b) amennyiben a kihelyezés már megkezdődött, de az adott kampány még nem fejeződött be, úgy a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli igénye esetén a BS Creative Kft. intézkedik az érintett reklámok eltávolítása iránt. Ebben az esetben a kihelyezéssel érintett időszakra vonatkozó hirdetési díj automatikusan, minden külön jognyilatkozat nélkül az adott reklámra vonatkozó Településképi Listaárnak megfelelően megemelkedik (azaz, ezen időszakra a Településképi Listaáron történő értékesítés szabályainak megfelelően megemelkedett díj jár a BS Creative Kft. részére). A kihelyezéssel nem érintett – azaz az érintett reklámok tényleges eltávolítását követő – időszakra pedig a vonatkozó megrendelésben szereplő hirdetési díjat kell – az eltávolítástól függetlenül – változatlanul megfizetnie a Megrendelőnek.

c) amennyiben a hirdetési időszak már véget ért, úgy a hirdetési díj minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan az adott reklámra/plakátra vonatkozó Településképi Listaárnak megfelelően megemelkedik (azaz, ebben az esetben a teljes hirdetési időszakra a Településképi Listaáron történő értékesítés szabályainak megfelelően megemelkedett díj jár a BS Creative Kft. részére).

A fentiek szerint automatikusan megemelkedett díjakat (különbözetet) a Megrendelő – a BS Creative Kft. erre vonatkozó felszólítását követő 8 napon belül – köteles abban az esetben is megtéríteni az BS Creative Kft-nek, ha a vonatkozó megrendelésre megadott díjat egyébként már megfizette (az elektronikus számlázásnál rögzített kézbesítési vélelem ezen számlákra, felszólításokra is megfelelően alkalmazandó). Minden olyan esetben, amikor kiderül, hogy az értékesítésre a Településképi Listaár alkalmazása kötelező, a Megrendelő köteles a Településképi Tv., valamint a Rendeletben foglalt (bejelentési) kötelezettségeinek haladéktalanul eleget tenni.

11. MHFÉ-RE ÉS REKLÁMKÖZVETÍTŐKRE  VONATOKZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

Mindazon esetekben, mikor a Megrendelő MHFÉ minőségben jár el, a reklám közzétételére vonatkozó jogviszony egyrészt a BS Creative Kft. és a Megrendelő, másrészt a Megrendelő és a reklámozó/reklámközvetítő között jön létre. Ezen esetekben az MHFÉ-ként eljáró Megrendelő a reklámozó/reklámközvetítő által megrendelt szolgáltatásokat a jelen ÁSZF rendelkezései szerint továbbíthatja a BS Creative Kft. részére, azzal, hogy a BS Creative Kft. megrendelés visszaigazolása esetén (az alapján) a reklámozókkal/reklámközvetítőkkel a reklám közzétételére vonatkozó szerződést az MHFÉ minőségben eljáró Megrendelő saját nevében köti meg. A BS Creative Kft. ilyen esetekben a szolgáltatások igénybevételének ellenértékéről szóló számláját az MHFÉ felé bocsájtja ki, aki azt a reklámozók/reklámközvetítők felé közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza. Az MHFÉ a továbbszámlázás során köteles az összes árengedményt a számlán feltűntetni és azt a reklámozók/reklámközvetítők felé továbbadni. (Ha az MHFÉ reklámközvetítővel köt szerződést, akkor köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a reklámközvetítő az árengedményt köteles továbbadni reklámozó részére.)

Az MHFÉ/reklámközvetítő minőségben eljáró Megrendelővel szerződéses kapcsolatban álló reklámozó/reklámközvetítő – ha a BS Creative Kft. és a Megrendelő közötti szerződés eltérően nem rendelkezik – kizárólag az ÁSZF rendelkezései szerint veheti igénybe a hirdetési szolgáltatásokat. Az ÁSZF szerinti feltételekről a Megrendelő köteles szerződéses partnerét tájékoztatni, és az abban foglalt feltételeket velük elfogadtatni.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Átalános Szerződési Feltételek módosítására csak a jelen fejezetben foglalt rendelkezések alapján kerülhet sor. 

A BS Creative Kft. az Általános Szerződési Feltételeket – partnerei és ügyfelei tájékoztatása mellett – jogosult egyoldalúan módosítani, különösképp ha:

– jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy

– a BS Creative Kft. körülményeiben bekövetkezett változás indokolja.

A) Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról – a lenti kivétel figyelembe vételével – a BS Creative Kft. a hatálybalépést megelőzően köteles legalább 30 nappal a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Megrendelő írásban, a megfelelő indokolással ellátva jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül, a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás a méltányolható gazdasági érdekeit olyan mértékben sérti, hogy a későbbiekben nem áll érdekében a szerződés fenntartása.

B) Minden olyan változtatás esetén, amelyet jogszabályváltozás, vagy új jogszabály megjelenése miatt tart a BS Creative Kft. indokoltnak, a BS Creative Kft. értesítésében megjelölt időpontban életbe lép, azzal, hogy a BS Creative Kft. a hatályba lépést megelőző legalább 8 nappal köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelőt megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Megrendelő írásban, a megfelelő indokolással ellátva jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napos jogvesztő határidőn belül, a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás a méltányolható gazdasági érdekeit olyan mértékben sérti, hogy a későbbiekben nem áll érdekében a szerződés fenntartása. A jelen bekezdésben foglaltak értelemszerűen azon esetekre alkalmazandóak, mikor a módosult/újonnan megjelent jogszabályi előírások/követelmények miatt ugyan a BS Creative Kft. szükségesnek tartja egyes módosítások bevezetését, de a módosítás nem a vonatkozó jogszabály által előírt követelmény (utóbbiak értelemszerűen az ÁSZF külön módosítása nélkül is a felek közötti jogviszony részévé válnak)

A nyilatkozattétel elmulasztása a módosítások elfogadásának minősül.

Jelen pont nem vonatkozik a tarifamódosításokra. A tarifamódosítások esetén a jelen ASZFben foglaltak szerint kell eljárni.

13. VITARENDEZÉS

A Megrendelő a szerződésből eredő jogait bíróság előtt is érvényesítheti. Jogvita esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a felek kikötik a Budapest II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A kizárólagossági kikötések nem alkalmazandók abban az esetben, ha a Pp. általános illetékességi szabályai szerint a Budapest közigazgatási területén fekvő bármelyik bíróság előtt indulna.

14. A MEGRENDELŐ MINŐSÍTÉSE

Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az a BS Creative Kft. által alkalmazott és általa kijelölt külső vevőminősítő cég és/vagy az a BS Creative Kft. belső hitelminősítője a Megrendelő történő kereskedelmi kapcsolat létesítését megelőzően, illetve az üzleti kapcsolat alatt folyamatosan a Megrendelő hitelképesség tekintetében vizsgálja és minősítse.

A külső vevőminősítő cég és/vagy a BS Creative Kft. belső hitelminősítője a Megrendelőről véleményt készít, melyet a BS Creative Kft. szabadon mérlegelve az üzleti döntései meghozatalához, így különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő részére alkalmazott fizetési mód/fizetési határidők meghatározása, üzleti biztosítékok igénylése, illetve ajánlat kiadása/megrendelés elfogadása (visszaigazolása) során, szabadon mérlegelve felhasználhat. A BS Creative Kft. a vevőminősítés eredményét szabadon mérlegelheti, az BS Creative Kft-re annak megállapításai nem kötelezőek. Az BS Creative Kft-t nem terheli semminemű felelősség az okból, hogy a vevőminősítés eredményét szabadon mérlegelve hozza meg üzleti döntéseit.

A BS Creative Kft. a vevőminősítésnek megfelelően különösen, de nem kizárólagosan az

alábbi üzleti döntéseket hozhatja:

– megtagadja az ajánlat kiadását, vagy a megrendelés visszaigazolását

– előrefizetést kérhet

– egyéb – a kifizetést biztosító – fizetési módot igényelhet

– biztosíték adását igényelheti.

A külső vevőminősítő cég és/vagy a BS Creative Kft. belső hitelminősítője igénybe vételére a BS Creative Kft. az üzleti kapcsolat létesítését követően is bármikor jogosult.

A Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelése leadásával a BS Creative Kft. által alkalmazott vevőminősítési rendszer szabályait kifejezetten elfogadja. A Megrendelő elfogadja, hogy a BS Creative Kft. a vevőminősítés adatai alapján üzleti döntéseket hozhat, melyek a fizetés módjára, a fizetés határidejére, különböző biztosítékok adására, ajánlatok kiadására stb.. is vonatkozhatnak.

A Megrendelő köteles a BS Creative Kft. által meghatározott és alkalmazott külső vevőminősítő céggel és/vagy a BS Creative Kft. belső hitelminősítőjével együttműködni, így különösen, de nem kizárólagosan a szükséges információkat, adatokat a vevőminősítő cég és/vagy a BS Creative Kft. belső hitelminősítője rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Megrendelő a vevőminősítés során nem működik együtt a vevőminősítő céggel és/vagy az BS Creative Kft-vel, akkor tudomásul veszi, hogy a vevőminősítést csak a rendelkezésre álló adatok alapján készíthetik el, illetve az üzleti döntés meghozatala során az együttműködés hiányát figyelembe vehetik. Amennyiben a Megrendelő az adatátadás során jelzi, hogy az átadott adatokban üzleti titok is szerepel, akkor a BS Creative Kft. köteles azokat az adatokat üzleti titokként kezelni, azt csak a vevőminősítés keretében jogosult felhasználni.

15. TITOKTARTÁS

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy köteles az BS Creative Kft-vel fennálló jogviszonya, illetve az ajánlatkérés- adás során átadott, illetve bármilyen módon tudomására jutott minden adatot, információt (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a közöttük létrejött szerződés tartalmát, a BS Creative Kft. ajánlatát, árakat stb.) – ennek külön jelölése nélkül is – bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Ezen kötelezettség a Megrendelő időbeli korlátozás nélkül terheli.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy

– a fenti bizalmas információkat, adatokat kizárólag az BS Creative Kft-vel fennálló jogviszonya teljesítése érdekében, e körben is az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben használhatja fel,

– azokat sem részben, sem egészben nem hozza nyilvánosságra/teszi nyilvánossá, illetve

– teszi jogosulatlanul harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

Nem jelenti az üzleti titok sérelmét az, ha az adatok, információk átadása jogszabály által előírt kötelezettség, vagy az hatósági/bírósági jogerős határozaton alapul. Az adatok, információk átadására azonban ezekben az esetekben is kizárólag a jogszabályi előírásnak/jogerős hatósági, bírósági felhívásnak való megfelelés érdekében, az ehhez feltétlenül szükséges mértékben kerülhet sor. Jogszabályi/jogerős hatósági, bírósági előírás alapján történő adat/információ átadást megelőzően – amennyiben ennek lehetőségét a vonatkozó jogszabály, illetve hatósági/bírósági felhívás nem zárja ki – haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőnek az BS Creative Kft-t (megjelölve azt, hogy kinek, milyen jogszabályi előírás alapján és milyen adatokat kell átadnia).

Abban az esetben, ha a Megrendelő megsérti a fenti rendelkezéseket – ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet, ha valamely információt, adatot (így pl. a szerződésben szereplő adatot, vagy akár magát a szerződést) erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség hiányában tesz megismerhetővé -, úgy a BS Creative Kft. mérlegelésétől és döntésétől függően 1.000.000,- Ft-tól (azaz egymillió forinttól) 10.000.000.,- Ft-ig (azaz tízmillió forintig) terjedő mértékű kötbér fizetésére köteles a BS Creative Kft. felé. A kötbér a BS Creative Kft. erre vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül esedékes.

 

16. FELÜGYELETI SZERV 

A felügyeleti szervek megjelölését, elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

17. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE

A BS Creative Kft. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket a székhelyén mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak a Megrendelő által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít. A BS Creative Kft. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket az internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi.

18. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A megrendelés, az ajánlat és azok visszaigazolása írásban történhet, melyet eljuttathatnak egymásnak postai úton, vagy e-mail-ben (pdf formátumban). Mindhárom esetben a jognyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati formában – cégek esetén cégszerűen aláírva, magánszemélyek esetén aláírva és két tanúval az aláírás valódiságát igazolva, vagy az irányadó jogszabályokban rögzített egyéb módon – kell elkészíteni és a BS Creative Kft. részére eljuttatni.

A BS Creative Kft. tájékoztatja a feleket, hogy rendes üzleti nyitvatartása munkanapokon 9:00- tól 17:00-ig tart. A BS Creative Kft. részére küldött email átvételi időpontjaként – hatályosulás időpontjaként – csak akkor tekintik a megérkezés időpontját, ha az a rendes üzleti nyitvatartás alatt megérkezik hiánytalanul a BS Creative Kft. részére. A rendes üzleti nyitvatartás időpontján kívül megérkezett e-mail-ek esetén úgy tekintik, hogy azt a címzett csak a következő munkanap 09:00 órakor vette kézhez. E-mail esetén, ha az olvasási visszaigazolás időpontja ennél későbbi időpont, akkor az olvasási visszaigazolás időpontja számít az átvétel időpontjának.

A BS Creative Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jognyilatkozat a feladás ellenére nem, vagy hiányosan érkezik meg a részére.

Ezt meghaladóan a felek közötti jogviszonyt, szerződést érintő értesítéseket kizárólag írásban, postai úton megküldve juttathatják el egymáshoz.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényét nem érinti.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. (2013. évi V. törvény) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Budapest, 2019. Július 1. napja

BS Creative Kft.

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerte, a BS Creative Kft. Értékesítője / megbízott értékesítő partnere / a figyelmet külön felhívta a felelősség, nyilatkozattételek, árazás, számlázás, adózás kérdéseire, mely alapján és szerint a jelen ASZFben foglaltakat teljes mértékben megértette és megtámadási jogáról lemondva, visszavonhatatlanul elfogadja.

Mellékletek:

 1. Felügyeleti szervek elérhetőségei

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Felügyeleti szervek elérhetőségei: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

1051 Budapest, Nádor u. 28. 1363 Pf.:17
Tel.: +36/1 354-4800 

Budapest Főváros Kormányhivatal 

II. Kerületi Hivatal
1024 Budapest, Margit krt. 47-49. Tel.: +36/1 896-2448 

Budapest Főváros Kormányhivatal 

V. Kerületi Hivatal
1051 Budapest, József nádor tér 10. 1369 Budapest, Pf.: 284
Tel.: +36/1 795-9652 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1011 Budapest, Vám u. 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50 Központi Postafiók: 1440 Budapest, Pf.: 1 

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 

1132 Budapest, Váci út 48/C-D 1438 Budapest, Pf.: 511
Tel.: +36/1 412-5400 

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal
1024 Budapest, Mechwart liget 1. 1277 Budapest 23. Pf.: 21.
Tel.: +36/1-346-5400 

Fogyasztói panaszokkal kapcsolatban elsősorban a fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak, melyek elérhetősége az alábbi linken érhető el: 

http://jarasinfo.gov.hu/ 

Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyekben a lakóhely szerint illetékességgel rendelkező megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el. Arról, hogy az egyes fogyasztóvédelmi feladatok mely szerv hatáskörébe tartoznak az alábbi linken elérhető, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII. 2. ) számú Kormányrendeletből tájékozódhatnak. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600387.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00 000001.TXT 

Tudtad?

Minden nálunk indított hirdetés után egy facsemetét ültetünk!

környezetvédelem

szeretjük
a zöldet.

Célkitűzéseink között szerepel, hogy eszközeink és szolgáltatásaink használata által ügyfeleink nyomtatott reklámanyagának mennyiségét nagymértékben csökkentsük. A megépítésre kerülő reklámfelületeinket az adott helyszíni adottságoktól és lehetőségektől függően zöldfelületekkel gazdagítjuk, mely nem csak hasznos, de kellemes látvány is.

Környezetvédelmi projektünk keretein belül vállaljuk továbbá, hogy minden évben annyi facsemetét ültetünk el ahány darab digitális hirdetési csomagot az adott év folyamán összesen értékesítettünk.